HE 71/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 29 §:n sekä tuloverolain 21 ja 124 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki verontilityslain 12 ja 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1342/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuloverolain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1343/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

3. Laki verontilityslain 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1344/1999
Päätös

Hyväksytty

4. Laki tuloverolain 124 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1345/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verontilityslain 12 ja 29 §:n muuttamisesta

2. Laki tuloverolain 21 ja 124 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.09.1999 Päättynyt PTK 59/1999
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/1999 vp
Valmistunut

01.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 12 §:n 1 momentti muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään asiaa koskeva lausuma sekä että lakialoitteet 164/1999 vp ja 166/1999 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1999 Keskeytetty PTK 108/1999
07.12.1999 Suureen valiokuntaan PTK 110/1999 14
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi ja asia lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/1999 vp
Valmistunut

08.12.1999

Päätösehdotus

Suuri valiokunta ehdotti, yhtyen valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tehtyyn lausumaehdotukseen ja ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä, että valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvät lakiehdotukset hyväksyttäisiin muuttamattomina sekä että hyväksyttäisiin kaksi uutta lakiehdotusta.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1999 Poistettu PTK 115/1999
08.12.1999 Keskeytetty PTK 116/1999
09.12.1999 Päättynyt PTK 118/1999 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin suuren valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 5, 6
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

Vastaus
EV 115/1999 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot