Valtiopaivaasia HE 71/2001

HE 71/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1144/2001
Sopimussarja
4/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Meripelastuslaki

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1145/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki merilain 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1146/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1147/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1148/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1149/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1150/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.11.2001

Voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
1151/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Muutokset vuoden 1979 kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä

Asetuksen voimaantulo

01.02.2002

Säädöskokoelma
36/2002
Sopimussarja
5/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Meripelastuslaki

3. Laki merilain 6 luvun muuttamisesta

4. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

6. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

7. Laki pelastustoimilain 43 §:n muuttamisesta

8. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Muutokset vuoden 1979 kansainväliseen yleissopimukseen etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.05.2001

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001 13
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 14/2001 vp
Valmistunut

07.09.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvät etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 89/1986) 18 päivänä toukokuuta 1998 tehdyt muutokset, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. - 8. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/2001 vp
Valmistunut

01.06.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 92/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.9.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2001 Päättynyt PTK 93/2001 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutoksiin, että tästä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.10.2001