Valtiopaivaasia HE 71/2002

HE 71/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Avoin taivas -sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

20.05.2003

Säädöskokoelma
1018/2002
Sopimussarja
39/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.2002

Voimaantulo

20.05.2003

Säädöskokoelma
1019/2002
Sopimussarja
41/2003
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Avoin taivas -sopimus

Asetuksen voimaantulo

20.05.2003

Säädöskokoelma
346/2003
Sopimussarja
40/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Avoin taivas -sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Avoin taivas -sopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.05.2002

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Wrede

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.05.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2002 Päättynyt PTK 67/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 23/2002 vp
Valmistunut

15.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 1992 tehdyn Avoin taivas -sopimuksen ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2002 Päättynyt PTK 128/2002 14
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2002 Päättynyt PTK 133/2002 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2002