Valtiopaivaasia HE 71/2006

HE 71/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3. Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

4. Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

5. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

6. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

7. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

8. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

9. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

10. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

11. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

12. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta

2. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

3. Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta

4. Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain muuttamisesta

5. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

6. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

8. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

10. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

11. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.06.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Majuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/2006 vp
Valmistunut

24.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät laki- ja säädösehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 34/2006 vp
Valmistunut

10.11.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsottiin myös ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2.-12. lakiehdotus hyväksytyksi jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 § 1 momentti, 2.-12. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2007

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asian jatkokäsittely

vp