HE 71/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

3. Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

4. Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

5. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

6. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

7. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

8. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

9. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

10. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

11. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

12. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta

2. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

3. Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta

4. Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain muuttamisesta

5. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

6. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

8. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta

10. Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

11. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

12. Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Majuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 10/2006 vp
Valmistunut

24.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä puhemiesneuvoston ehdotukseen sisältyvät laki- ja säädösehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn 1. lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsottiin myös ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2.-12. lakiehdotus hyväksytyksi jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 § 1 momentti, 2.-12. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.01.2007

Vastaus
EV 202/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asian jatkokäsittely

vp