Valtiopaivaasia HE 71/2011

HE 71/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1242/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1243/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1244/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1245/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1246/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1247/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1248/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1249/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

31.12.2011

Säädöskokoelma
1250/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

5. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

6. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

7. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

8. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

9. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.10.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2011 Päättynyt PTK 49/2011 30
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/2011 vp
Valmistunut

25.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1.-5. ja 7.-9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 6. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 luvun 12 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.2011 Poistettu PTK 61/2011 4
01.11.2011 Päättynyt PTK 62/2011 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.2011 Päättynyt PTK 66/2011 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin