Valtiopaivaasia HE 71/2013

HE 71/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki osakeyhtiölain 18 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
726/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.10.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
727/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osakeyhtiölain 18 luvun muuttamisesta

2. Laki kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.06.2013

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jauhiainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.06.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013 14
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/2013 vp
Valmistunut

03.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 8.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2013 Päättynyt PTK 95/2013 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2013 Päättynyt PTK 98/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.10.2013