Valtiopaivaasia HE 71/2014

HE 71/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
818/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
819/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
820/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
821/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
822/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
823/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
824/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
825/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

2. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

3. Laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

4. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

8. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.2014

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2014 vp
Valmistunut

09.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2014 Päättynyt PTK 79/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.2014 Päättynyt PTK 86/2014 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin