HE 71/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
818/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
819/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
820/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
821/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
822/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
823/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
824/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.10.2014

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
825/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki esitutkintalain muuttamisesta

2. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

3. Laki tutkintavankeuslain 1 luvun 1 §:n ja 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

4. Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

5. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

6. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

7. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta

8. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Pulkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/2014 vp
Valmistunut

09.09.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.09.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 78/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2014 Päättynyt PTK 79/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.2014 Päättynyt PTK 86/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.2014

Vastaus
EV 90/2014 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin