HE 72/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

14.06.2001

Voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
544/2001
Sopimussarja
153/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Kansainvälistä tietoliikennesatelliittijärjestöä koskeva sopimus

Asetuksen voimaantulo

30.11.2004

Säädöskokoelma
991/2004
Sopimussarja
154/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Kansainvälistä tietoliikennesatelliittijärjestöä koskeva sopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

14

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 4/2001 vp
Valmistunut

17.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyisi Washingtonissa 13.-17. päivänä marraskuuta 2000 tehdyn Kansainvälisen tietoliikennetekokuujärjestöä (INTELSAT) koskevan sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutokset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.2001 Päättynyt PTK 65/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.06.2001

Vastaus
EV 58/2001 vp