HE 72/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2003

Voimaantulo

01.12.2003

Säädöskokoelma
913/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia

Esittelijä

Hallintojohtaja Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2003 Päättynyt PTK 63/2003
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 3/2003 vp
Valmistunut

14.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2003 Päättynyt PTK 82/2003
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.2003 Päättynyt PTK 86/2003
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.2003

Vastaus
EV 37/2003 vp