HE 72/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
100/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
101/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
102/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.02.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
103/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta

3. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

4. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

5. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisijohtaja Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2006 Päättynyt PTK 70/2006
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 24/2006 vp
Valmistunut

23.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hylätään, että 1. ja 3.-5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.2006 Pantu pöydälle PTK 121/2006
30.11.2006 Keskeytetty PTK 124/2006
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1., 3. - 5. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.2006 Keskeytetty PTK 128/2006
08.12.2006 Päättynyt PTK 129/2006 2
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 3.-5. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2006

Vastaus
EV 194/2006 vp