HE 72/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2010

Voimaantulo

15.10.2010

Säädöskokoelma
851/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2010 Päättynyt PTK 62/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/2010 vp
Valmistunut

22.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 75/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.06.2010 Keskeytetty PTK 76/2010
08.09.2010 Keskeytetty PTK 79/2010
09.09.2010 Päättynyt PTK 80/2010 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.2010 Päättynyt PTK 82/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

22

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.09.2010

Vastaus
EV 117/2010 vp