HE 72/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2012

Voimaantulo

08.11.2012

Säädöskokoelma
592/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

02.11.2012

Voimaantulo

08.11.2012

Säädöskokoelma
593/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta

2. Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kaisa Laitinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.09.2012 Päättynyt PTK 74/2012
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 12/2012 vp
Valmistunut

11.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2012 Keskeytetty PTK 97/2012
17.10.2012 Päättynyt PTK 98/2012 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2012 Päättynyt PTK 101/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.10.2012

Vastaus
EV 89/2012 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin