HE 73/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi telemarkkinalain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

13.04.2001

Säädöskokoelma
314/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki telemarkkinalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Rokkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.06.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/2001 vp
Valmistunut

27.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 34/2000 vp
Valmistunut

25.10.2000

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/2001 vp
Valmistunut

22.02.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.03.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.2001 Päättynyt PTK 19/2001
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.03.2001 Päättynyt PTK 21/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVL 34/2000 Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. PeVL 5/2001 Valiokunta esitti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan muutosehdotuksen mukaisena käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan muutosehdotuksen 9 c §:n 4 momentista sekä 15 §:n 1 momentin 2 a ja 2 b kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.2001

Vastaus
EV 12/2001 vp