Valtiopaivaasia HE 73/2005

HE 73/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

25.11.2005

Voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
922/2005
Sopimussarja
13/2006
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Eurooppalainen maisemayleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.04.2006

Säädöskokoelma
173/2006
Sopimussarja
14/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Eurooppalainen maisemayleissopimus

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.06.2005

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lovén

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2005 Päättynyt PTK 69/2005 9
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 11/2005 vp
Valmistunut

27.09.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että Eduskunta hyväksyy Firenzessä 20 päivänä lokakuuta 2000 tehdyn Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.09.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 96/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.09.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.2005 Päättynyt PTK 97/2005 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2005 Päättynyt PTK 99/2005 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.10.2005

​​​​