HE 74/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
636/2001
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
637/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
638/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.07.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
639/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2. Laki työmarkkinatuesta annetun lain 11 a ja 24 §:n muuttamisesta

3. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

4. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2001

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 16/2001 vp
Valmistunut

22.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.05.2001 Päättynyt PTK 66/2001
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2001 Päättynyt PTK 70/2001
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.2001

Vastaus
EV 63/2001 vp