Valtiopaivaasia HE 74/2009

HE 74/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
593/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
594/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
595/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
596/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.2009

Voimaantulo

01.11.2009

Säädöskokoelma
597/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta

2. Laki sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3. Laki lääkelain muuttamisesta

4. Laki tartuntatautilain muuttamisesta

5. Laki kemikaalilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.2009

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Koskela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.05.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.05.2009 Päättynyt PTK 54/2009 4
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2009 vp
Valmistunut

09.06.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 3., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 45/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2009 vp
Valmistunut

29.05.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2009 Päättynyt PTK 65/2009 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2009 Keskeytetty PTK 68/2009 17
16.06.2009 Päättynyt PTK 69/2009 7 12-14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. ja 4. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan 1. lakiehdotuksen 4 §:stä ja 4. lakiehdotuksen 12 b §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.07.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​