HE 74/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
761/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
762/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
763/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
764/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
765/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
766/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain 6 § kumoamisesta

Vahvistettu

19.09.2014

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
767/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

2. Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

3. Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muuttamisesta

4. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

5. Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

6. Laki geenitekniikkalain muuttamisesta

7. Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä annetun lain 6 § kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Huuskonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/2014 vp
Valmistunut

10.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1.-5. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2014 Päättynyt PTK 65/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014
Istuntopöytäkirjan sivu

30

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2014

Vastaus
EV 84/2014 vp