Valtiopaivaasia HE 75/2000

HE 75/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Vahvistettu

08.06.2001

Voimaantulo

01.10.2001

Säädöskokoelma
477/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2001

Voimaantulo

01.10.2001

Säädöskokoelma
478/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2001

Voimaantulo

01.10.2001

Säädöskokoelma
479/2001
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki rikoslain 38 luvun 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.06.2001

Voimaantulo

01.10.2001

Säädöskokoelma
480/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

2. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.06.2000

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kangasperko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000 18
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan ja sosiaali- terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/2001 vp
Valmistunut

04.05.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus, ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2000 vp
Valmistunut

11.10.2000

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 2/2001 vp
Valmistunut

15.02.2001

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 12/2000 vp
Valmistunut

28.09.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 54/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.05.2001 Päättynyt PTK 55/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2001 Päättynyt PTK 59/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.05.2001

​​​​