Valtiopaivaasia HE 75/2003

HE 75/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

21.11.2003

Voimaantulo

09.02.2005

Säädöskokoelma
950/2003
Sopimussarja
54/2004
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen, 1981 liittyvä pöytäkirja 2002

Asetuksen voimaantulo

09.02.2005

Säädöskokoelma
347/2004
Sopimussarja
55/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 194, joka koskee ammattitautien luetteloa sekä työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamista ja ilmoittamista

Päätös

Hyväksytty

3. Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 193, joka koskee osuustoiminnan edistämistä

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen, 1981 liittyvä pöytäkirja 2002

2. Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 194, joka koskee ammattitautien luetteloa sekä työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamista ja ilmoittamista

3. Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 193, joka koskee osuustoiminnan edistämistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.09.2003

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.2003 Päättynyt PTK 63/2003 4
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2003 vp
Valmistunut

17.10.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 20 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksytyn pöytäkirjan, joka liittyy Kansainvälisen työjärjestön työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen nro 155, että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 20 päivänä kesäkuuta 2002 hyväksytyt Kansainvälisen työjärjestön suositukset nro 194 ja 193, jotka koskevat ammattitautien luetteloa sekä työtapaturmien ja ammattitautien kirjaamista ja ilmoittamista sekä osuustoiminnan edistämistä, otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista, ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.10.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.10.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.2003 Päättynyt PTK 85/2003 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003 41
Päätös

Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät ehdotukset, sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2003

​​​​