HE 75/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.11.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1071/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.09.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.09.2007 Poistettu PTK 49/2007
19.09.2007 Poistettu PTK 50/2007
20.09.2007 Poistettu PTK 51/2007
21.09.2007 Päättynyt PTK 52/2007
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/2007 vp
Valmistunut

11.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 62/2007 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.2007 Keskeytetty PTK 65/2007
17.10.2007 Päättynyt PTK 66/2007 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.2007 Keskeytetty PTK 69/2007
24.10.2007 Päättynyt PTK 70/2007 4-6
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.10.2007

Vastaus
EV 43/2007 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot