Valtiopaivaasia HE 75/2014

HE 75/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
684/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sähkömarkkinalain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
685/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
686/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
687/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vesilain 11 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
688/2014
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

7. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
689/2014
Päätös

Hyväksytty

8. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
690/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
691/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.08.2014

Voimaantulo

01.09.2014

Säädöskokoelma
692/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä

2. Laki sähkömarkkinalain 14 ja 17 §:n muuttamisesta

3. Laki maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta

4. Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta

5. Laki vesilain 11 luvun 1 §:n muuttamisesta

6. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

7. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

8. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

9. Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

10. Laki Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.2014

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Juvonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014 11
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2014 vp
Valmistunut

10.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2.-5. ja 7.-9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 10. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 6. lakiehdotus hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2014 Päättynyt PTK 65/2014 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-5. ja 7.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 31
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-5. ja 7.-10. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.06.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin