HE 76/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain ja vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

15.11.1999

Säädöskokoelma
1014/1999
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.11.1999

Voimaantulo

15.11.1999

Säädöskokoelma
1015/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vakuutustarkastuksen kustantamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Heikkilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1999 Päättynyt PTK 60/1999
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/1999 vp
Valmistunut

07.10.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.10.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1999 Päättynyt PTK 73/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1999 Päättynyt PTK 74/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

32

Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1999 Päättynyt PTK 78/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.1999

Vastaus
EV 42/1999 vp