HE 76/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2004

Voimaantulo

01.07.2004

Säädöskokoelma
553/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.09.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2003 Päättynyt PTK 63/2003
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/2004 vp
Valmistunut

22.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 53 ja 58 § muutettuina, että lakialoite LA 132/2003 vp hylätään ja että hyväksytään neljä lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2003 vp
Valmistunut

20.11.2003

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 5/2004 vp
Valmistunut

26.03.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.05.2004 Poistettu PTK 61/2004
25.05.2004 Keskeytetty PTK 62/2004
26.05.2004 Suureen valiokuntaan PTK 63/2004 1-3
Päätös

Valiokunnan ehdotusta ei hyväksytty muuttamattomana ja lakiehdotus lähetettiin suureen valiokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 2/2004 vp
Valmistunut

26.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ilmoitti, että suuri valiokunta yhtyy eduskunnan asiassa tekemään päätökseen, minkä vuoksi valiokunta ehdottaa, että lakiehdotuksen johtolause muutetaan.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.05.2004 pidettävään istuntoon.

Jatkettu ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.05.2004 Keskeytetty PTK 65/2004
28.05.2004 Päättynyt PTK 66/2004 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.2004 Keskeytetty PTK 67/2004
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 1
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan korvaussäännöstön aukollisuudesta 49 §:n johdosta tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.2004

Vastaus
EV 50/2004 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot