Valtiopaivaasia HE 76/2004

HE 76/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
635/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
636/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n 4 momentin ja 15 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
637/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työttömyyskassalain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
638/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
639/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki kansaneläkelain 1 ja 1 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
640/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
641/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
642/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki äitiysavustuslain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
643/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
644/2004
Päätös

Hyväksytty

11. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
645/2004
Päätös

Hyväksytty

12. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
646/2004
Päätös

Hyväksytty

13. Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
647/2004
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kuntoutusrahalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
648/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

3. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 12 §:n 4 momentin ja 15 §:n 3 momentin kumoamisesta

4. Laki työttömyyskassalain 3 §:n muuttamisesta

5. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

6. Laki kansaneläkelain 1 ja 1 d §:n muuttamisesta

7. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

8. Laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta

9. Laki äitiysavustuslain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

10. Laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta

11. Laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 a §:n muuttamisesta

12. Laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

13. Laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta

14. Laki kuntoutusrahalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Neimala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.05.2004 Päättynyt PTK 53/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/2004 vp
Valmistunut

22.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. ja 6.-13. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 5. ja 14. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 22/2004 vp
Valmistunut

16.06.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.06.2004 Päättynyt PTK 82/2004 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.06.2004 Päättynyt PTK 83/2004 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 3 a §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin