HE 76/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
983/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
984/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.01.2006

Säädöskokoelma
985/2005
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

4. Laki vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.12.2005

Voimaantulo

01.10.2006

Säädöskokoelma
986/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta

2. Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta

3. Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.06.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

13

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 12/2005 vp
Valmistunut

14.10.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään uusi 4. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.10.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.10.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.2005 Poistettu PTK 109/2005
25.10.2005 Päättynyt PTK 110/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.2005 Päättynyt PTK 113/2005 1
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2005

Vastaus
EV 121/2005 vp