HE 76/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1531/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1532/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1533/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1534/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki markkinaoikeuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1535/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista

2. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 7 ja 83 §:n muuttamisesta

3. Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

4. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

5. Laki markkinaoikeuslain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuloisela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2011 Päättynyt PTK 54/2011
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 3/2011 vp
Valmistunut

08.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset 3., 4. ja 5. hyväksytään muuttamattomina, ja että lakiehdotukset 1. ja 2. hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 83/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.2011 Päättynyt PTK 84/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2011 Päättynyt PTK 87/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.12.2011

Vastaus
EV 106/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin