Valtiopaivaasia HE 77/2001

HE 77/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

(Korruptiosopimus )

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
603/2002
Sopimussarja
107/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
604/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
605/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
606/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
607/2002
Päätös

Hyväksytty

6. Laki metsästyslain 70 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
608/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
609/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki lääkelaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
610/2002
Päätös

Hyväksytty

9. Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
611/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
612/2002
Päätös

Hyväksytty

11. Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
613/2002
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Lahjontaa koskeva Euroopan neuvoston rikosoikeudellinen yleissopimus

Asetuksen voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1036/2002
Sopimussarja
108/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 12 artikla

Asetuksen voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1036/2002
Sopimussarja
108/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 17 artikla

Asetuksen voimaantulo

01.02.2003

Säädöskokoelma
1036/2002
Sopimussarja
108/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

4. Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 25 §:n muuttamisesta

5. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

6. Laki metsästyslain 70 §:n muuttamisesta

7. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki lääkelaitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

9. Laki elokuvataiteen edistämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

10. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

11. Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Lahjontaa koskeva Euroopan neuvoston rikosoikeudellinen yleissopimus

2. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 12 artikla

3. Lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen varauma, 17 artikla

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.05.2001

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.05.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.2001 Päättynyt PTK 64/2001 10
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/2002 vp
Valmistunut

31.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen, että eduskunta samalla hyväksyy sopimuksen 12 artiklaan tehtäväksi 37 artiklan 1 kappaleessa tarkoitetun varauman, jonka mukaan Suomi ei säädä rangaistavaksi 12 artiklassa tarkoitettua toimintaa siltä osin kuin sitä ei voida pitää rangaistavana lahjusrikoksena tai rangaistavana osallisuutena sellaiseen rikokseen tai muuna rikoksena, että eduskunta samalla hyväksyy sopimuksen 17 artiklaan tehtäväksi 17 artiklan 2 kappaleessa ja 37 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun varauman, jonka mukaan Suomi soveltaa 17 artiklan 1 kappaleen b kohdan mukaista sääntöä omien kansalaisten osalta siten, että teolle asetetaan rikoslain 1 luvun 11 §:n mukainen kaksoisrangaistavuuden vaatimus silloin, kun kysymyksessä on sopimuksen 7 tai 8 artiklassa tarkoitettu aktiivinen tai passiivinen lahjonta yksityisellä sektorilla, jollei teolla vakavasti loukata tai vaaranneta Suomen valtiollisia, sotilaallisia tai taloudellisia oikeuksia tai etuuksia, että 3.-6. ja 8.-11. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2. ja 7. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/2001 vp
Valmistunut

19.06.2001

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 2/2002 vp
Valmistunut

07.03.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.2002 Päättynyt PTK 73/2002 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja mietinnön toiseen ja kolmanteen ponteen sisältyvät ehdotukset niissä tarkoitettujen varaumien hyväksymisestä sekä ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen sekä varaumien tekemiseen siihen, että näistä päätetään äänten enemmistöllä, ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.06.2002

​​​​