HE 77/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

17.09.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
855/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

17.09.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
856/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.09.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
857/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.09.2004

Voimaantulo

01.03.2005

Säädöskokoelma
858/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

2. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

3. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta

4. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.05.2004 Päättynyt PTK 53/2004
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/2004 vp
Valmistunut

09.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1., 2. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 72/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2004 Päättynyt PTK 73/2004
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 31 §:n 1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.09.2004

Vastaus
EV 94/2004 vp