HE 77/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eläkelaitosten toimintapääomaa ja vastuuvelkaa koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1120/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1121/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1122/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1123/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 48 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1124/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

4. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

5. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 48 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Pukkila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2006

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2006 Päättynyt PTK 70/2006
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/2006 vp
Valmistunut

07.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1.-4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.2006 Päättynyt PTK 117/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

4

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 76/2006 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2006

Vastaus
EV 152/2006 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot