HE 77/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Palmgren

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010
Päätös

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Perustuslakivaliokunta

Mietintö

Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 4/2010 vp
Valmistunut

14.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 102/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2010 Päättynyt PTK 103/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.10.2010 Päättynyt PTK 106/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 73 § 1 momentti

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.11.2010

Vastaus
EV 161/2010 vp

Asian jatkokäsittely

vp