HE 77/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
794/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
795/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
796/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
797/2012
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
798/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
799/2012
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
800/2012
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
801/2012
Päätös

Hyväksytty

9. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
802/2012
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
803/2012
Päätös

Hyväksytty

11. Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
804/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4. Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

5. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta

6. Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

8. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

9. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

10. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

11. Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.09.2012 Päättynyt PTK 74/2012
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 19/2012 vp
Valmistunut

07.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 47/2011 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2012 Keskeytetty PTK 110/2012
16.11.2012 Päättynyt PTK 112/2012 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.2012 Keskeytetty PTK 113/2012
21.11.2012 Päättynyt PTK 114/2012 3,4
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.2012

Vastaus
EV 113/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot