Valtiopaivaasia HE 77/2014

HE 77/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.2014

Voimaantulo

01.02.2015

Säädöskokoelma
1259/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.2014

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Korpelainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.06.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2014 Päättynyt PTK 60/2014 13
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 13/2014 vp
Valmistunut

14.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 25/2014 vp
Valmistunut

25.09.2014

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 36/2014 vp
Valmistunut

03.10.2014

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2014 Keskeytetty PTK 115/2014 8
21.11.2014 Päättynyt PTK 117/2014 11 36
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Keskeytetty PTK 118/2014 32
28.11.2014 Päättynyt PTK 121/2014 4 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin