HE 78/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1276/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Rossi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1999 Päättynyt PTK 60/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/1999 vp
Valmistunut

01.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteeseen 51/1999 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että toivomusaloitteet 387/1999 vp, 426/1999 vp, 453/1999 vp, 464/1999 vp, 472/1999 vp, 488/1999 vp ja 502/1999 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 2.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1999 Keskeytetty PTK 105/1999
02.12.1999 Päättynyt PTK 106/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1999 Keskeytetty PTK 107/1999
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999 1
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Keskeytetty PTK 114/1999
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999 4
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1999

Vastaus
EV 114/1999 vp