Valtiopaivaasia HE 78/2000

HE 78/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
441/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
442/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki hallintolainkäyttölain 76 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
443/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki hallinto-oikeuslain 19 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
444/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
445/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
446/2001
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ulosottolain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
447/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.06.2001

Voimaantulo

01.09.2001

Säädöskokoelma
448/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

3. Laki hallintolainkäyttölain 76 §:n muuttamisesta

4. Laki hallinto-oikeuslain 19 §:n kumoamisesta

5. Laki työtuomioistuimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

6. Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

7. Laki ulosottolain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta

8. Laki eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 11
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2001 vp
Valmistunut

29.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 5.-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.04.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 06.04.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.04.2001 Päättynyt PTK 40/2001 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.2001 Päättynyt PTK 41/2001 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2001