HE 78/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2002

Voimaantulo

01.07.2002

Säädöskokoelma
546/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Airaksinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2002 Päättynyt PTK 76/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2002 vp
Valmistunut

11.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2002 Päättynyt PTK 78/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.2002

Vastaus
EV 105/2002 vp