HE 78/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1259/2003
Sopimussarja
41/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Tsekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1260/2003
Sopimussarja
43/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1261/2003
Sopimussarja
44/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1262/2003
Sopimussarja
45/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1263/2003
Sopimussarja
46/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1264/2003
Sopimussarja
47/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1265/2003
Sopimussarja
48/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1266/2003
Sopimussarja
49/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
1267/2003
Sopimussarja
50/2004
Päätös

Hyväksytty

kumoamisesta

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian tasavaltojen välillä Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian tasavaltojen liittymisestä Euroopan unioniin

Asetuksen voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
321/2004
Sopimussarja
42/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Tsekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

3. Laki Viron kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

4. Laki Latvian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

5. Laki Liettuan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

6. Laki Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

7. Laki Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

8. Laki Slovenian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

9. Laki Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain

kumoamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian tasavaltojen välillä Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian tasavaltojen liittymisestä Euroopan unioniin

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Store

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2003

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2003 Päättynyt PTK 72/2003
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 16/2003 vp
Valmistunut

04.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Ateenassa 16 päivänä huhtikuuta 2003 Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan välillä tehdyn sopimuksen Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin, ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Suuren valiokunnan lausunto
SuVL 3/2003 vp
Valmistunut

14.11.2003

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2003 vp
Valmistunut

24.10.2003

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 15/2003 vp
Valmistunut

24.10.2003

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.12.2003 Päättynyt PTK 110/2003
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2003 Päättynyt PTK 113/2003
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Suuren valiokunnan lausunto

Katso lausunto.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2003

Vastaus
EV 117/2003 vp