Valtiopaivaasia HE 78/2012

HE 78/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
207/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
208/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki korkolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.2013

Voimaantulo

01.06.2013

Säädöskokoelma
209/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

2. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki korkolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2012 Päättynyt PTK 77/2012 1
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2012 vp
Valmistunut

12.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 58/2011 vp ja LA 59/2011 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 7/2011 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 28/2012 vp
Valmistunut

09.11.2012

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 12/2012 vp
Valmistunut

22.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.02.2013

Vastaus
EV 3/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot