HE 78/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
274/2014
Sopimussarja
40/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Vahvistettu

28.03.2014

Säädöskokoelma
275/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus

Asetuksen voimaantulo

01.05.2014

Säädöskokoelma
341/2014
Sopimussarja
41/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Ripatti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2013 Päättynyt PTK 76/2013
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 7/2013 vp
Valmistunut

18.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen siltä osin kuin sopimus kuuluu Suomen toimivaltaan ja että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.02.2014 Päättynyt PTK 4/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.2014 Päättynyt PTK 6/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.2014

Vastaus
EV 1/2014 vp