HE 79/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä sekä eräiksi muiksi alioikeusuudistuksen voimaanpanoon liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.10.1993 *

Säädöskokoelma
591/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eräiden raastuvanoikeutta ja maistraattia koskevien lakien kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
592/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maksamismääräyslain ja -asetuksen kumoamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
593/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
594/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
595/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
596/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
597/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
598/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
599/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki ulosottolain 4 luvun 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
600/1993
Päätös

Hyväksytty

11) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
601/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

12) Laki merilain 251 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
602/1993
Päätös

Hyväksytty

13) Laki vekselilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
603/1993
Päätös

Hyväksytty

14) Laki shekkilain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
604/1993
Päätös

Hyväksytty

15) Laki painovapauslain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
605/1993
Päätös

Hyväksytty

16) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
606/1993
Päätös

Hyväksytty

17) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
607/1993
Päätös

Hyväksytty

18) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.12.1993

Säädöskokoelma
608/1993
Päätös

Hyväksytty

19) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
609/1993
Päätös

Hyväksytty

20) Laki rikoslain 39 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
610/1993
Päätös

Hyväksytty

21) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
611/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä

2) Laki eräiden raastuvanoikeutta ja maistraattia koskevien lakien kumoamisesta

3) Laki maksamismääräyslain ja -asetuksen kumoamisesta

4) Laki sähköisen viestinnän ja automaattisen tietojenkäsittelyn käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa

5) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

6) Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

7) Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8) Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

9) Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

10) Laki ulosottolain 4 luvun 30 §:n muuttamisesta

11) Laki välimiesmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta

12) Laki merilain 251 §:n muuttamisesta

13) Laki vekselilain muuttamisesta

14) Laki shekkilain muuttamisesta

15) Laki painovapauslain 49 §:n muuttamisesta

16) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

17) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

18) Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä annetun lain 12 ja 12 a §:n muuttamisesta

19) Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta

20) Laki rikoslain 39 luvun 2 §:n muuttamisesta

21) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1488

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1542

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 11/1993 vp
Valmistunut

16.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 81/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1993 Päättynyt PTK 82/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.06.1993 Päättynyt PTK 83/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1971

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2074

Huomautus

* 1. lain 9 §:n 3 mom. tulee voimaan 01.07.1993

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1993