HE 79/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
1279/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Kujala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.09.1999

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1999 Päättynyt PTK 60/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/1999 vp
Valmistunut

25.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 98/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1999 Keskeytetty PTK 99/1999
30.11.1999 Keskeytetty PTK 100/1999
30.11.1999 Päättynyt PTK 101/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1999 Päättynyt PTK 107/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

8

Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Keskeytetty PTK 114/1999
08.12.1999 Päättynyt PTK 115/1999 1
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1999

Vastaus
EV 95/1999 vp