HE 79/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1072/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
1073/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

2. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lahelma

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/2000 vp
Valmistunut

24.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina paitsi 1. lakiehdotuksen 6 luvun 15 ja 21 §:t muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 130/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.10.2000 Päättynyt PTK 131/2000
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.2000 Päättynyt PTK 132/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.2000

Vastaus
EV 140/2000 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin