HE 79/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki isyyslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
927/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
928/2002
Päätös

Hyväksytty

3. Laki avioliittolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
929/2002
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ulosottolain 3 luvun 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
930/2002
Päätös

Hyväksytty

5. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.03.2003

Säädöskokoelma
931/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki isyyslain muuttamisesta

2. Laki lahjanlupauslain muuttamisesta

3. Laki avioliittolain muuttamisesta

4. Laki ulosottolain 3 luvun 36 §:n muuttamisesta

5. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Sarvilinna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2002 Päättynyt PTK 76/2002
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 17/2002 vp
Valmistunut

03.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.10.2002 Päättynyt PTK 112/2002
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.10.2002 Poistettu PTK 116/2002
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.2002

Vastaus
EV 126/2002 vp