Valtiopaivaasia HE 79/2006

HE 79/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1114/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1115/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1116/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1117/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1118/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1119/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta

2. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

3. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

4. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

6. Laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta

7. Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.06.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lehtipuro

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2006 Päättynyt PTK 70/2006 13
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 30/2006 vp
Valmistunut

08.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 5.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 2. lakiehdotus hylätään ja että 1., 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 32/2006 vp
Valmistunut

25.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006 6
Päätös

1. ja 3.-7. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 2. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.2006 Päättynyt PTK 117/2006 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 3.-7. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 76/2006 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot