HE 79/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.2010

Voimaantulo

15.03.2010

Säädöskokoelma
147/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.2010

Voimaantulo

15.03.2010

Säädöskokoelma
148/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

2. Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.05.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2010 vp
Valmistunut

04.02.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.2010 Päättynyt PTK 8/2010
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.2010 Päättynyt PTK 9/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 96 §:n 3 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.02.2010

Vastaus
EV 4/2010 vp