Valtiopaivaasia HE 79/2010

HE 79/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain muuttamisesta

(Korruptiosopimus )

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
636/2011
Sopimussarja
89/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.2011

Voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
637/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Asetuksen voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
1038/2011
Sopimussarja
90/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Lahjontaa koskeva Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen (SopS 108/2002) 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tekemänsä 17 artiklan 2 kappaleessa ja 37 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun varauman peruuttaminen

Asetuksen voimaantulo

01.10.2011

Säädöskokoelma
1039/2011
Sopimussarja
91/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

2. Laki rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Lahjontaa koskevan rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja

2. Lahjontaa koskeva Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen (SopS 108/2002) 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tekemänsä 17 artiklan 2 kappaleessa ja 37 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetun varauman peruuttaminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.06.2010

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Marttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 45/2010 vp
Valmistunut

10.03.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun varauman peruuttamisen, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 45/2010 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 68/2010 vp
Valmistunut

10.03.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 169/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2011 Päättynyt PTK 170/2010 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2011 Päättynyt PTK 171/2010 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja lisäpöytäkirjaan tehdyn varauman peruuttamisen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoiteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun lisäpöytäkirjan hyväksymiselle ja yleissopimuksen 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tehdyn varauman peruuttamiselle, että näistä päätetään äänten enemmistöllä ja että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.06.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​