HE 79/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle pysäköinninvalvonnassa avustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta

2. Laki pysäköinninvalvontaluvasta ja valvonta-avustajista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Vanhala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2012

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2012 Päättynyt PTK 77/2012
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/2013 vp
Valmistunut

17.10.2013

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 18/2012 vp
Valmistunut

23.11.2012

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.