HE 79/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

20.12.2013

Voimaantulo

26.08.2014

Säädöskokoelma
1055/2013
Sopimussarja
75/2014
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemianperustamisesta kansainväliseksi järjestöksi

Asetuksen voimaantulo

26.08.2014

Säädöskokoelma
665/2014
Sopimussarja
75/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kansainvälisen korruptionvastaisen akatemian perustamisesta kansainväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus kansainvälisen korruptionvastaisen akatemianperustamisesta kansainväliseksi järjestöksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Keränen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.09.2013 Päättynyt PTK 76/2013
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/2013 vp
Valmistunut

07.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2013 Päättynyt PTK 111/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.11.2013 Keskeytetty PTK 114/2013
19.11.2013 Päättynyt PTK 115/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.2013

Vastaus
EV 138/2013 vp