HE 8/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.06.2005

Voimaantulo

22.07.2005

Säädöskokoelma
465/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.2005 Päättynyt PTK 14/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/2005 vp
Valmistunut

12.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.05.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 53/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.05.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.2005 Päättynyt PTK 54/2005
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.05.2005 Päättynyt PTK 55/2005
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2005

Vastaus
EV 49/2005 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin