HE 8/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

11.04.2008

Voimaantulo

16.04.2008

Säädöskokoelma
202/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2008

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2008 Päättynyt PTK 10/2008
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/2008 vp
Valmistunut

11.03.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.03.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 23/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.03.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.2008 Päättynyt PTK 24/2008
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.2008 Päättynyt PTK 27/2008
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.04.2008

Vastaus
EV 23/2008 vp