HE 8/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
509/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
510/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
511/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
512/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
513/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki aluevalvontalain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
514/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
515/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rajavartiolain 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
516/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
517/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

2. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

3. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

5. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

6. Laki aluevalvontalain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

7. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta

8. Laki rajavartiolain 79 §:n muuttamisesta

9. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nordström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2013

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.2013 Päättynyt PTK 10/2013
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/2013 vp
Valmistunut

04.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.06.2013 Päättynyt PTK 65/2013
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

15

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.2013

Vastaus
EV 79/2013 vp